Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Chức năng, nhiệm vụ

18/09/2016
- Quản lý quá trình đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các chuyên ngành đào tạo sau đại học.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, mua sắm thiết bị và tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
- Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy đối với các chuyên ngành được phép đào tạo; tham mưu, tư vấn và tham gia làm hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các chuyên ngành đào tạo mới.
- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.
- Tổ chức việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.