Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ chung:

Chức năng nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng nhằm đáp ứng đầy đủ các nguồn lực theo yêu cầu phát triển và đổi mới của trường phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, Quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Điều lệ trường đại học”, Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ và Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt..

 * Chức năng nhiệm vụ cụ thể:

Chức năng, nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng, có sự rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng, yêu cầu phát triển của trường qua từng thời kỳ. Sứ mạng của phòng được xác định: Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các Khoa, Bộ môn các công việc quản lý được Hiệu trưởng phân công trong quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, chuyên ngành và quản lý kế hoạch đào tạo bậc đại học, cao đẳng hàng năm; tổ chức triển khai các hoạt động quản trị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt gồm điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu, tổ chức quản lý giảng dạy đối với giáo viên và học tập của người học theo quy chế và hệ thống đào tạo quy định. Thực hiện các công việc tuyển sinh và tốt nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Chức năng, nhiệm vụ của phòng và được cụ thể hóa đối với từng cán bộ công chức trong phòng rõ ràng, định kỳ được rà soát, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới đáp ứng chuẩn theo mục tiêu ba khâu đột phá và các quy định của trường; đồng thời được cụ thể hoá thành kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, được phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức. Thực tế hoạt động của phòng từng năm học đều được tổ chức sơ tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, phân tích rõ những điểm mạnh, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hạn chế tồn tại. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu kế hoạch cho học kì, năm học mới trên cơ sở kế hoạch và định hướng phát triển của nhà trường và dựa vào khả năng, nguồn lực thực tế của phòng.

Xem thêm