Giới thiệu chung

Phòng Quản trị cơ sở vật chất được thành lập năm 1960, tiền thân là Phòng Quản trị. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2020 Phòng được đổi tên thành Phòng Quản trị Cơ sở vật chất.
Địa chỉ: P104,106,107 Nhà I - Trường Đại học Thương mại
Website: http://qtcsvc.tmu.edu.vn
Xem tất cả

Bán thanh lý tài sản

Xem tất cả